טופס הרשמה בן זוג/נלווה

  סמינרים מרוכזים

  קורסי סיור
  תקנון - הרשמה לסיור / סמינר מרוכז

  - אני מצטרף לסמינר / סיור / פעילות מרצוני החופשי ולא תהיה לי שום טענה או תביעה כלפי "עתיד ירוק" או מי מטעמו בגין כל נזק שיגרם לי או לרכושי במהלך הפעילות.
  - לא תהיה לי שום טענה כלפי "עתיד ירוק" או מי מטעמו בגין שינויים או ביטולים של הפעילות עקב סיבה כלשהי.
  - בגין ביטול הרשמה עד שבועיים לפני הסמינר או הפעילות לא יחולו דמי ביטול, לאחר מכן דמי ביטול יהיו בהתאם למדיניות עתיד ירוק.

  בהרשמתי אני מאשר את כל תנאי התקנון הנ''ל.