טופס הרשמה בן זוג/נלווה

סמינרים מרוכזים

קורסי סיור
תקנון - הרשמה לסיור / סמינר מרוכז

- אני מצטרף לסמינר / סיור / פעילות מרצוני החופשי ולא תהיה לי שום טענה או תביעה כלפי "עתיד ירוק" או מי מטעמו בגין כל נזק שיגרם לי או לרכושי במהלך הפעילות.
- לא תהיה לי שום טענה כלפי "עתיד ירוק" או מי מטעמו בגין שינויים או ביטולים של הפעילות עקב סיבה כלשהי.
- בגין ביטול הרשמה עד שבועיים לפני הסמינר או הפעילות לא יחולו דמי ביטול, לאחר מכן דמי ביטול יהיו בהתאם למדיניות עתיד ירוק.

בהרשמתי אני מאשר את כל תנאי התקנון הנ''ל.